Αναζήτηση
Ελληνικά
RSS

Ιστολόγιο

Γενικές οδηγίες για την εισαγωγή στα myData

Σε αυτή την σελίδα θα σας περιγράψουμε τις διαδικασίες που χρειάζονται για την εισαγωγή της επιχείρισης στα mydata.

Βήμα 1ο.
Θα πρέπει ο λογιστής να σας εκδώσει τους ειδικούς κωδικούς για την διασύνδεση της εφαρμογής σας με τα myData .Μπορείτε και μόνοι σας να εκδώσετε τους κωδικούς μέσω του παρακάτω σύνδεσμου.

Επιλέγετε είσοδο στην εφαρμογή και στην συνέχεια βάζετε τους κωδικούς που έχετε για το taxis.

Ακολουθήστε την σειρά βάση των παρακάτω φωτογραφιών
https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/emporika-logistika-programmata-diaheirisis-erp

 

 

Μετά την προσθήκη θα σας εκδωθούνε οι κωδικοι.

Για τη διασύνδεση θα χρειαστούμε τα Subscription Key & Όνομα χρήστη

 

Σύνδεση των ταμειακών μηχανών με ΑΑΔΕ και QR CODE στις αποδείξεις

ΠΗΓΗ http://www.odigostoupoliti.eu

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Τον ορισμό συμπληρωματικών προδιαγραφών πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης, επιπλέον αυτών που είχαν οριστεί με την ΠΟΛ 1166/2018 και τις οποίες εφαρμόζουν αφενός το πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ. και αφετέρου οι Φ.Η.Μ. που έλαβαν έγκριση με τις διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών της ΠΟΛ 1220/2012, και όλες οι ΕΑΦΔΣΣ.

Β. Τον ορισμό συμπληρωματικών προδιαγραφών για την απεικόνιση QR code στα παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ.

Γ. Τον ορισμό συμπληρωματικών προδιαγραφών για την διαδικασία τοποθέτησης νέου firmware στους Φ.Η.Μ.

Δ. Την αναβάθμιση των firmware των υπαρχόντων ενεργών Φ.Η.Μ. καθώς και των drivers των υπαρχόντων ενεργών ΕΑΦΔΣΣ ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της απόφασης αυτής.
Άρθρο 1
Περίοδος επικοινωνίας – Συχνότητα επικοινωνίας

Ως περίοδος επικοινωνίας ορίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών αποστολών δεδομένων από τον Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (Φ.Η.Μ.) στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. της ΑΑΔΕ (ΠΣΦ.Η.Μ.). Συχνότητα επικοινωνίας είναι το πλήθος αποστολών στην μονάδα του χρόνου.

Προκειμένου να υπάρχει έλεγχος στο πλήθος συνδέσεων Φ.Η.Μ. με το ΠΣΦ.Η.Μ., σε κάθε απάντηση του ΠΣΦ.Η.Μ. προστίθεται πληροφορία για την περίοδο/ συχνότητα επικοινωνίας του Φ.Η.Μ. με το ΠΣΦ.Η.Μ. Η συχνότητα επικοινωνίας κυμαίνεται από 0 ως 1.440.

Ακολουθούν ενδεικτικές περιπτώσεις:

Σε περίπτωση που η περίοδος επικοινωνίας είναι 1, η αποστολή δεδομένων γίνεται κάθε 1 λεπτό. Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι 1.440 αποστολές το 24ωρο.

Σε περίπτωση που η περίοδος επικοινωνίας είναι 15, η αποστολή δεδομένων γίνεται κάθε 15 λεπτά. Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι 96 αποστολές το 24ωρο.

Σε περίπτωση που η περίοδος επικοινωνίας είναι 1440, η αποστολή δεδομένων γίνεται κάθε 1.440 λεπτά (ήτοι κάθε 24 ώρες). Η συχνότητα σε αυτήν την περίπτωση είναι 1 αποστολή το 24ωρο.

Περίοδος επικοινωνίας 0 σημαίνει ότι η διαβίβαση γίνεται μόνο όταν εκδίδεται Ζ, δηλαδή όπως είχε οριστεί στην ΠΟΛ 1166/2018.

Η περίοδος επικοινωνίας (και ως εκ τούτου και η συχνότητα επικοινωνίας) μπορεί να αλλάζει από το ΠΣΦ.Η.Μ., ώστε να είναι διαφορετική για κάθε Φ.Η.Μ.

Άρθρο 2
Τρόπος επικοινωνίας

2.1 Ο Φ.Η.Μ. σημαίνει ως εκκρεμότητα τα e.txt που δεν έχουν αποσταλεί και τα αποστέλλει συγκεντρωμένα σε τακτά χρονικά διαστήματα (σύμφωνα με την περίοδο επικοινωνίας που έχει ορίσει το ΠΣΦ.Η.Μ.) ως ένα ομαδοποιημένο αρχείο (batch file) που έχει την ονομασία του αντίστοιχου ημερήσιου _s.txt αρχείου αποστολής, όπως αυτό ορίζεται στην ΠΟΛ 1220/2012, συμπληρωμένο όμως με την επέκταση _s.tmp (προσωρινό).

2.2. Το περιεχόμενο του ανωτέρω s.tmp αρχείου αποτελείται από τα περιεχόμενα των εκκρεμών e.txt, ομοιοτρόπως με το περιεχόμενο του αντίστοιχου ημερήσιου s.txt, και από μια νέα ΠΑΗΨΣ d.tmp, στον υπολογισμό της οποίας συμμετέχουν: η ΠΑΗΨΣ d.txt του προηγούμενου Ζ και οι ΠΑΗΨΣ των e.txt του συγκεκριμένου s.tmp. Διευκρινίζεται ότι, για λόγους απλότητας, για όλα τα s.tmp του τρέχοντος Ζ, ως πρώτο συστατικό του υπολογισμού της ΠΑΗΨΣ d.tmp είναι το d.txt του προηγούμενου Ζ.

2.3. Η ΠΑΗΨΣ d.tmp δοθέντος s.tmp δεν αποθηκεύεται ούτε από το ΠΣΦ.Η.Μ., ούτε από τον Φ.Η.Μ.

2.4. Το ΠΣΦ.Η.Μ. διαβάζει το ομαδοποιημένο αρχείο s.tmp και αφού επαληθεύσει την ορθότητα του d.tmp καταχωρεί τα αρχεία e.txt του αρχείου s.tmp.

Πίνακας λαθών2.5. Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει εκκρεμής απόδειξη προς αποστολή (e.txt) αλλά έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που έχει ορίσει το ΠΣΦ.Η.Μ., πραγματοποιείται η διαβίβαση αρχείου s.tmp στο οποίο περιέχεται μόνο η ΠΑΗΨΣ d.tmp και κανένα αρχείο e.txt. Συνεπώς, ο Φ.Η.Μ. ενδέχεται να στέλνει αρχείο s.tmp το οποίο δεν θα περιέχει καμία γραμμή e.txt, αλλά μόνο μια γραμμή d.tmp προκειμένου απλά να λαμβάνει ενημέρωση για πιθανή νέα περίοδο (συχνότητα) επικοινωνίας.

2.6. Η αποστολή του ομαδοποιημένου αρχείου s.tmp θα πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα περιγράφονται στην ΠΟΛ 1166/2018 αναφορικά με την κρυπτογράφηση και το πρωτόκολλο επικοινωνίας με το ΠΣΦ.Η.Μ. Το ΠΣΦ.Η.Μ. δεν αποδέχεται καμία απολύτως αποστολή s.tmp, αν δεν έχει προηγουμένως διαβιβαστεί επιτυχώς το s.txt του προηγούμενου Ζ.
Μετά την επιτυχή αποστολή του ομαδοποιημένου αρχείου s.tmp, o Φ.Η.Μ. δεν έχει υποχρέωση φύλαξης του αρχείου αυτού.

2.7. Το ΠΣΦ.Η.Μ. στην απάντηση που στέλνει στον Φ.Η.Μ. σχετικά με τη παραλαβή του αρχείου s.tmp, αναφέρει εκτός των άλλων και την περίοδο επικοινωνίας.
Ο Φ.Η.Μ. αν δεν λάβει απάντηση επιτυχίας για την αποστολή του αρχείου s.tmp (ή αν δεν λάβει καθόλου απάντηση), στο επόμενο ομαδοποιημένο αρχείο s.tmp που πρόκειται να στείλει, περιλαμβάνει και όσα e.txt δεν έχουν διαβιβαστεί επιτυχώς από το προηγούμενο (ή προηγούμενα) s.tmp αρχείο.

2.8. Το αρχείο ημέρας s.txt αποστέλλεται όπως ορίζεται στην ΠΟΛ 1166/2018 και το ΠΣΦ.Η.Μ. επαληθεύει τα αρχεία e.txt που έχει λάβει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και συμπληρώνει τυχόν απώλειες.

2.9. Σε κάθε επικοινωνία μεταξύ Φ.Η.Μ. και ΠΣΦ.Η.Μ. – ανεξαρτήτως αν υπάρχει κάποιο λάθος ή όχι – στο header της απάντησης του ΠΣΦ.Η.Μ. περιέχεται πάντοτε η παρακάτω πληροφορία:

RepeatPostAfter: Ν

όπου Ν είναι ο ακέραιος αριθμός που καθορίζει (σε λεπτά της ώρας) την περίοδο επικοινωνίας, δηλαδή το διάστημα του χρόνου για την επόμενη επικοινωνία.

Η περίοδος επικοινωνίας αποθηκεύεται σε κάθε Φ.Η.Μ. με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε τυχόν αποσύνδεση από την ηλεκτρική τροφοδοσία ή κλείσιμο του Φ.Η.Μ. να μην την μηδενίζει, αλλά αντιθέτως η τιμή της να διατηρείται πάντοτε ίση με αυτήν που έστειλε το ΠΣΦ.Η.Μ.

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν λάθη, το ΠΣΦ.Η.Μ. απαντάει με την ένδειξη OK (λατινικοί χαρακτήρες) επιβεβαιώνοντας έτσι την επιτυχή ολοκλήρωση της διαβίβασης του s.txt ή του s.tmp αρχείου, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο λάθος, το ΠΣΦ.Η.Μ. απαντάει με 3 πεδία, χωρισμένα με delimiter (;), από τα οποία το πρώτο είναι πάντα η ένδειξη ERR, το δεύτερο ο κωδικός λάθους σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα λαθών, και το τρίτο μια παράμετρος για επεξήγηση του λάθους.

Πίνακας λαθών

Πεδίο 1   Πεδίο 2    Πεδίο 3
ERR 1 = Λάθος ονομασία αρχείου S.TXT ή S.TMP
(π.χ. Όχι 31 χαρακτήρες, λάθος σε τμήματα του ονόματος, κ.λπ.).
ERR 2 =Λάθος S/N Δ.Δ.
(π.χ. δεν είναι καταχωρημένος στην βάση τηςΑΑΔΕ, οι χαρακτήρες δεν είναι λατινικοί, κ.λπ.).
ERR 3 = Το Ζ έχει ήδη υποβληθεί Ν = Τελευταίος αριθμός υποβληθέντος Ζ
ERR 4 = Λείπει το προηγούμενο Ζ Ν = Τελευταίος αριθμός υποβληθέντος Ζ
ERR 5 = Πιθανό λάθος στην κωδικοποίηση/κρυπτογράφηση
ERR 6 = Δεν συμφωνούν οι υπογραφές με το d.txt ή το d.tmp
ERR 7 = Πολύ γρήγορη αποστολή δεδομένων, επαναλάβατε.

Η επιστροφή οποιουδήποτε λάθους που περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα από το ΠΣΦ.Η.Μ. ολοκληρώνει ανεπιτυχώς την επικοινωνία, καθιστώντας μη αποδεκτή την διαβίβαση του αρχείου s.txt ή του αρχείου s.tmp.

Κάθε άλλη απάντηση (εκτός της επιτυχημένης) από το ΠΣΦ.Η.Μ., θεωρείται επίσης λάθος για άγνωστο λόγο (π.χ. δυσλειτουργία κάποιου υποσυστήματος του ΠΣΦ.Η.Μ.).

Άρθρο 3
QR CODE – Παρουσίαση του παραστατικού σε κινητό, tablet, HY.

Για τη διευκόλυνση του ελέγχου ο γραμμωτός κώδικας στο τέλος της απόδειξης – όπως αυτός περιγράφεται στην ΠΟΛ.1220/2012 – αντικαθίσταται από δισδιάστατο γραμμωτό κώδικα (QR Code) ελαχίστων διαστάσεων 18 χιλιοστά x 18 χιλιοστά. Στην περίπτωση εκτυπωτών ρολού, (roll printer) o QR CODE πρέπει να τυπώνεται στο τέλος της απόδειξης ή του παραστατικού έτσι ώστε να μην υπάρχει δεξιά ή αριστερά αυτού οποιοδήποτε άλλο κείμενο. Ο QR CODE θα πρέπει να παράγεται και από τα συστήματα που χρησιμοποιούν ΕΑΦΔΣΣ, από τον driver τύπου Α, ή από την εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που εκτυπώνει τα παραστατικά, όταν χρησιμοποιείται driver τύπου Β. Ο QR CODE μπορεί να παραβλεφθεί, εφόσον χρησιμοποιείται αποδεδειγμένα εκτυπωτής χωρίς δυνατότητα εκτύπωσης γραφικών (π.χ. ορισμένοι τύποι dot matrix, ορισμένοι τύποι line printer, κ.λπ.).

Το περιεχόμενο του QR code επαυξάνεται με την ΠΑΗΨΣ του αρχείου e.txt της κάθε απόδειξης και με το URL της εφαρμογής ελέγχου στο ΠΣΦ.Η.Μ., το οποίο δημιουργείται ως εξής:

URL εφαρμογής ελέγχου με την προσθήκη URL παραμέτρου “SIG” με τα ακόλουθα δεδομένα: Σειριακός Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού – 11 χαρακτήρες | Αύξων προοδευτικός αριθμός σήμανσης – 8 ψηφία σε μορφή 00000000 | υπογραφή SHA-1 του αντίστοιχου e.txt – 40 δεκαεξαδικοί χαρακτήρες | συνολική αξία.

Παράδειγμα:
Σειριακός Αριθμός ΦΗΜ = GRT99000204
Αύξων προοδευτικός αριθμός σημανσης=00000387
Υπογραφή SHA-1 = 0EA2C079E722C361C6297D10F02955CA413695A9
Ποσό= 18.35

QR Code message :
https://www1.aade.gr/tameiakes/myweb/q1.php?
SIG=GRT99000204000003870EA2C079E722C361C6297D10F02955CA
413695A918.35

Η χρήση του QR code είναι υποχρεωτική για όλους τους Φ.Η.Μ. (ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ) με την προαναφερθείσα εξαίρεση χρήσης ορισμένων εκτυπωτών.

Επίσης παρέχεται εξαίρεση για όσες εγκεκριμένες ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ δεν είναι δυνατή η εκτύπωση QR code, υπό την προϋπόθεση ότι η κατασκευάστρια εταιρία διατηρεί εφαρμογή στο Google Play Store και στο Apple Appstore, για smartphones, ανάγνωσης του υπάρχοντος barcode και παρουσίασης του παραστατικού στην οθόνη του smartphone του ενδιαφερόμενου πολίτη.

Άρθρο 4
Διαδικασία αναβάθμισης firmware Φ.Η.Μ.

4.1. To firmware του Φ.Η.Μ. κατατίθεται στην ΑΑΔΕ με τον αριθμό έκδοσης του, την ημερομηνία δημιουργίας αυτού και την περιγραφή των αλλαγών που εμπεριέχει σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του firmware συγκεκριμένου τύπου Φ.Η.Μ. Σε περίπτωση που από την Α.Α.Δ.Ε. κριθεί απαραίτητο, γίνεται έλεγχος του firmware από αρμόδιο εργαστήριο ελέγχων Φ.Η.Μ.

4.2. Οι Φ.Η.Μ. έχουν την δυνατότητα εμφάνισης ή εκτύπωσης του αριθμού έκδοσης και της ημερομηνίας του firmware τους, προς διευκόλυνση του ελέγχου. Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στην ΑΑΔΕ την διαδικασία που απαιτείται για την εμφάνιση ή την εκτύπωση των στοιχείων αυτών και την αναφέρει στο βιβλιάριο οδηγιών χρήσης.

4.3. Η αναβάθμιση firmware Φ.Η.Μ. επιτρέπεται εφόσον οι ημερήσιοι αθροιστές είναι μηδενικοί, δηλαδή μετά από έκδοση ημερήσιου Δελτίου Ζ και μόνο εφόσον το νέο firmware είναι νεώτερης έκδοσης από το τρέχον, καθώς και μόνο μετά την εισαγωγή ειδικού κωδικού εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

4.4. Η αναβάθμιση μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού μέσου αποθήκευσης (sd card, usb stick κ.λπ.) που συνδέεται σε κατάλληλη υποδοχή που διαθέτει ο Φ.Η.Μ., ή με σύνδεση του Φ.Η.Μ. σε Η/Υ μέσω κατάλληλου λογισμικού που διαθέτει ο κατασκευαστής.

4.5. Ο κατασκευαστής του Φ.Η.Μ. λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και ασφαλής αναβάθμιση του firmware και η προστασία από τυχόν κακόβουλες παρεμβάσεις.

4.6. Με το πέρας της διαδικασίας αναβάθμισης του firmware, ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός ενημερώνει σχετικά το Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευής του Φ.Η.Μ.

Άρθρο 5
Κυρώσεις

Η μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης συνιστά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4174/2013.

Άρθρο 6
Λοιπές διατάξεις και έναρξη ισχύος

6.1. Ο Πίνακας Λαθών 1 της ΠΟΛ 1166/2018 αντικαθίσταται από τον Πίνακα Λαθών της παρ. 2.9 του άρθρου 2.

6.2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η διαδικασία αναβάθμισης firmware Φ.Η.Μ. που περιγράφεται στο άρθρο 2.14.4 του ΚΕΦ2 της AYO ΠΟΛ 1220/2012.

6.3. Η παρούσα απόφαση ισχύει μετά από 4 μήνες από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά:

Απoσύρονται υποχρεωτικά οι ταμειακές μηχανές που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ

Απoσύρονται οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ) (ταμειακές μηχανές) που δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης για αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ

Αριθμ. Α. 1011 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 85/24.01.2020
Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β ́) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (1592Β ́), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων.

PBX TAPIER VERSION

Συνδέστε το τηλεφωνικό σας κέντρο με την Softone. Οποιοδήποτε τηλεφωνικό κέντρο υποστηρίζει TAPI είναι εφικτή η διασύνδεση του , έχει πέρασει τεστ σε panasonic,nec,yeastar,grandstream.

Εδώ θα βρίσκεται τα πάντα για τις νέες εκδόσεις και όλο το ιστορικό εκδόσεων του pbxTapier.

Αλλαγή Ημερομηνίας και ώρας (Samsung DCS , OfficeServ Series)

Με κλείστο το ακουστικό (απο μία ειδική συσκευη) πληκτρολογούμε
[TRSF] 200 1234 1 [SPEAKER] 505
W MMDDYY HHMM

όπου W = Ο αριθμός της Ημέρας 0=Κυριακή,1=Δευτέρα κτλ
ΜΜ = Μήνας (01,02,03....)
DD = Ημέρα
ΥΥ = Ετος

ΗΗ = ώρα
ΜΜ = Λέπτα

[TRSF]

Οδηγίες Συσκευών Samsung

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

 Κατεβάστε τις οδηγίες απο εδώ

ΓΕΝΙΚΑ

 • Οι ειδικές συσκευές παρέχουν ξεχωριστό κουδουνισμό.
  * Των εξωτερικών κλήσεων ο κουδουνισμός είναι απλός (single) και επαναλαμβανόμενος.
  * Των εσωτερικών κλήσεων ο κουδουνισμός είναι διπλός (double) και επαναλαμβανόμενος.
  * Ο κουδουνισμός του Doorphone και της υπενθύμισης είναι σύντομος και γρήγορα επαναλαμβανόμενος.
  * Να μην προγραμματίζετε λιγότερα από δύο πλήκτρα ως CALL.
  * Σε κάθε ειδική συσκευή μπορούν να προστεθούν έως 2 ΑΟΜ συσκευές (DSS συσκευή).

  ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ (OUTSIDE CALLS)

  Κατάληψη Εξωτερικών Γραμμών (Making an outside calls)
  * Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε το πλήκτρο μιας ελεύθερης γραμμής Ο.Τ.Ε. το πλήκτρο ομάδος γραμμών Ο.Τ.Ε. (line group) ή πληκτρολογήστε τον κωδικό της γραμμής Ο.Τ.Ε. ή πατήστε το πλήκτρο SPK και τον κωδικό πρόσβασης γραμμής Ο.Τ.Ε.
  * Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου.
  * Αφού τελειώσετε την ομιλία κατεβάστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο ANS/RLS.
  Σημείωση:
  Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο πλήκτρο για μια γραμμή Ο.Τ.Ε. που θέλετε να επιλέξετε η ένδειξη No More Calls θα εμφανιστεί στην οθόνη.

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ANSERING AN OUTSIDE CALL)

  · Σηκώστε το ακουστικό και συνδέεστε με την γραμμή που κουδουνίζει ή πατήστε το πλήκτρο ANS/RLS για αυτόματη απάντηση από το μικρόφωνο της συσκευής.

  FLASH 

  Καθώς μιλάτε με μια γραμμή Ο.Τ.Ε., πατήστε το πλήκτρο FLASH για στιγμιαία διακοπή στη γραμμή. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη για διάφορες λειτουργίες.

  ΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ(BUSE LINE QUEVING WITH CALL BACK)

  Εάν καλέσετε μια γραμμή ή ομάδα γραμμών και ακούσετε κατειλημμένο τόνο,τότε:
  · Πατήστε το πλήκτρο CALL BACK ή τον κωδικό 44 και ακούτε τόνο επιβεβαίωσης.
  · Μόλις η γραμμή ελευθερωθεί, το σύστημα θα σας επανακαλέσει.
  · Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο ANS/RLS και επιλέξτε τον αριθμό που επιθυμείτε.
  Σημείωση:
  Αυτή η δυνατότητα ακυρώνεται αν δεν απαντήσετε εντός 30 δευτερολέπτων. Αν έχετε προγραμματίσει κάποιο πλήκτρο ως CBK, η ένδειξη θα είναι αναμμένη.

  ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (INTERCOM CALLS)

  · Πληκτρολογήστε τον αριθμό εσωτερικού ή ομάδος εσωτερικών.
  · Μόλις το άλλο μέλος απαντήσει, μιλήστε.
  · Κατεβάστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο ANS/RLS.

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΛΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ(ANSWERING INTERCOM CALLS) 

  · Καθώς η συσκευή σας κουδουνίζει σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο ANS/RLS για ενδοεπικοινωνία.

  ΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (BUSY STATION CALLBACK)

  Καθώς καλείτε κάποιο εσωτερικό και ακούστε κατειλημμένο τόνο:
  · Πατήστε το πλήκτρο CBK ή 44.
  · Μόλις το εσωτερικό ελευθερωθεί, η συσκευή σας θα κουδουνίζει.
  Σημείωση:
  Αν δεν απαντήσετε εντός 30 δευτερολέπτων αυτή η δυνατότητα ακυρώνεται.

  BUSY STATION CAMP-ON 

  Καθώς καλείτε κάποιο εσωτερικό και ακούστε 
  · Πατήστε το πλήκτρο CAMP ή 45.
  · Το καλούμενο εσωτερικό ακούει κάποιο τόνο επαναλαμβανόμενα κάθε λίγα δευτερόλεπτα.
  · Περιμένετε να απαντήσει το εσωτερικό.
  · Το καλούμενο εσωτερικό πρέπει να απολύσει την πρώτη κλήση για να μιλήσει μαζί σας.

  ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ

  · Πληκτρολογήστε 0 για κλήση στην τηλεφωνήτρια.

  ΑΝΑΜΟΝΗ - HOLD

  Καθώς μιλάτε μια γραμμή Ο.Τ.Ε., πατήστε HOLD.Η κλήση θα έχει πράσινη ένδειξη που αναβοσβήνει στην συσκευή σας και κόκκινη που αναβοσβήνει στις άλλες συσκευές.
  · Για να συνδεθείτε πάλι με την γραμμή, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο της γραμμής.
  Σημείωση:
  Για να συνδεθείτε με μια γραμμή που βρίσκεται στην αναμονή από άλλο εσωτερικό, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο της γραμμής ή πατήστε 12 και τον αριθμό του εσωτερικού που έθεσε την γραμμή στην αναμονή.

  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΝΗ - EXCLUSIVE HOLD

  Μπορείτε να βάλετε μια γραμμή σε αποκλειστική αναμονή, έτσι ώστε να μην μπορούν να την πάρουν άλλες συσκευές:
  · Πατήστε το πλήκτρο δύο φορές.
  · Για να συνδεθείτε με την γραμμή, πατήστε το πλήκτρο της γραμμής.
  Σημείωση:
  Αν αφήσετε μια κλήση στην αναμονή θα σας κουδουνίσει με κουδουνισμό επιστροφής μετά από συγκεκριμένο χρόνο. Αν δεν απαντήσετε, η κλήση θα κουδουνίσει στην τηλεφωνήτρια. Για να απαντήσετε, πατήστε το πλήκτρο ANS/RLS ή σηκώστε το ακουστικό.

  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

  · Καθώς μιλάτε με μία γραμμή, πατήστε TRSF και τον αριθμό του εσωτερικού στο οποίο θέλετε να μεταβιβάσετε την γραμμή ή πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο DSS.
  · Για να επανασυνδεθείτε με την γραμμή, πατήστε TRSF ή το πλήκτρο της γραμμής.
  Σημείωση:
  1) Μόλις η εσωτερική συσκευή απαντήσει, μπορείτε με την χρήση του TRSF να συνδέεστε μεταξύ της γραμμής και του εσωτερικού.
  2) Αν δείτε την ένδειξη No More Calls, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν μπορεί να δεχθεί άλλη κλήση.

  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕ CAMP-ON

  · Καθώς μεταβιβάζετε μια κλήση, αν ακούσετε τόνο κατειλημμένου στο εσωτερικό μπορείτε να κατεβάσετε το ακουστικό. Η γραμμή θα δίνει τόνο ειδοποίησης στο εσωτερικό.

  ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ - CONFERENCE

  Μπορείτε να κάνετε συνδιάσκεψη έως 5 μελών (εσείς και 4 άλλα μέλη), οποιουδήποτε συνδυασμού εσωτερικών και γραμμών.
  · Καθώς μιλάτε με μια κλήση, πατήστε CONF (ή πληκτρολογήστε TRSF 46) και ακούστε τόνο.
  · Καλέστε μια άλλη κλήση, πατήστε CONF (ή TRSF) και ακούστε τόνο.
  · Καλέστε άλλη κλήση ή πατήστε CONF (ή TRSF) πάλι για να συνδεθείτε με όλα τα μέλη.
  Σημείωση:
  Καθώς προσπαθείτε να προσθέσετε ένα μέλος στην συνδιάσκεψη και αποτύχετε απλά πατήστε CONF για να επανέλθετε στην συνδιάσκεψη.
  Για να βγάλετε ένα μέλος από την συνδιάσκεψη:
  · Πατήστε CONF και πληκτρολογήστε το εσωτερικό ή την γραμμή που θέλετε.
  · Πατήστε CONF πάλι για να συνδεθείτε.
  Σημείωση:
  Για να βγείτε από την συνδιάσκεψη, κατεβάστε το ακουστικό. Ο έλεγχος περνάει στο πρώτο εσωτερικό που είχατε βάλει στην συνδιάσκεψη. Αν δεν υπάρχει εσωτερικό και θέλετε να αφήσετε τις γραμμές συνδεδεμένες, πατήστε CONF και το πλήκτρο CALL στο οποίο εμφανίζεται η κλήση ή πατήστε CONF και πληκτρολογήστε το εσωτερικό σας. Για να επανέλθετε στην συνδιάσκεψη πατήστε CONF.  ΕΚΤΡΟΠΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

  Μπορείτε να εκτρέψετε τις κλήσης που απευθύνονται στο εσωτερικό σας , προς σε άλλο εσωτερικό ,Group εσωτερικών ή σ εξωτερική γραμμή. Για να ακυρώσετε τις εκτροπές σηκώστε το ακουστικό σας και πατήστε 600
  (ι)Εκτροπή όλων των κλήσεων
  Πατήστε 601 + το εσωτερικό που θέλετε
  (ιι)Εκτροπή σε περίπτωση που μιλάτε. 
  Πατήστε 602 + το εσωτερικό που θέλετε
  (ιιι)Εκτροπή μόνο σε περίπτωση που δεν απαντάτε 
  Πατήστε 603 + το εσωτερικό
  (ιν)Εκτροπή στις περίπτωσης που μιλάτε ή σε απαντάτε
  Πατήστε 604 + το εσωτερικό
  (ν)Εκτροπή σε εξωτερική γραμμή
  Πατήστε TRSF 102 5
  9 (πχ το κωδικό των γραμμών ΟΤΕ) και τον αριθμό που θέλετε να γίνει η εκτροπή
  TRSF


  ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ CALL

  Καθώς ακούτε ένα εσωτερικό να κουδουνίζει , σηκώστε το ακουστικό σας και πατήστε 65 και τον αριθμό του εσωτερικού που κουδουνίζει.
  Σημείωση:
  Με αυτή την δυνατότητα μπορείτε να καταλάβετε μόνο κλήσεις που κουδουνίζουν για πρώτη φορά σε κάποιο εσωτερικό και όχι κλήσεις από επιστροφή.

  ΜΝΗΜΕΣ 

  Υπάρχουν 500 κοινές μνήμες (500-599) και 50 προσωπικές (00-49)
  Πατήστε SPD ή 16 και τον κωδικό της μνήμης.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ

  · Πατήστε TRSF 105
  · Πατήστε κωδικό μνήμης (00-49) και τον κωδικό γραμμής (πχ 9)
  · Πληκτρολογήστε τον αριθμό έως 18 νούμερα
  · Πατήστε TRSF
  Σημείωση:
  Για της ανάγκες των μνημών , τα τελευταία πλήκτρα της δεξιάς σειράς έχουν την σήμανση : A,B,C,D,E,F όπου
  Α->δεν χρησιμοποιείται
  Β->flash
  C->παύση
  D->αλλαγή pulse σε tone
  E->πατώντας το , όλα τα επόμενα ψηφιά, δεν εμφανίζονται στην οθόνη.
  F->για εισαγωγή ονόματος
  HOLD>σβήνει την μνήμη

  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΛΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

  Πατήστε 19


  ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ - CHAIN DIALING

  Αφού επιλέξετε την πρώτη μνήμη , πατήστε SPD πάλι και επιλέξτε τον επόμενο κωδικό μνήμη ή , επιλέξτε από το πληκτρολόγιο κάποια πρόσθετα ψηφία.

  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΛΗΣΗΣ

  Αν κάποιος αριθμός που καλέσατε είναι κατειλημμένος , το σύστημα μπορεί να τον καλεί με προγραμματιζόμενο διάστημα 15 φορές.
  Καθώς ακούτε τον τόνο του κατειλημμένου πατήστε RETRY.
  Για ακύρωση, σηκώστε και κατεβάστε το ακουστικό σας.
  ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ PULSE ΣΕ TONE ΕΠΙΛΟΓΗ.

  Καθώς καλείτε μέσω παλμικής γραμμής ΟΤΕ πατήστε #. Όλα τα επόμενα ψηφία, θα επιλεγούν τονικά.

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - INTERNAL PAGE

  · Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε PAGE ή 55.
  · Πληκτρολογήστε την ζώνη ανακοίνωσης 1,2,3 ή 4 ή πληκτρολογήστε 0 για να ανακοινώσετε σε όλες τις ζώνες.

  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - EXTERNAL PAGE

  · Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε PAGE ή 55.
  · Πληκτρολογήστε την ζώνη ανακοίνωσης 5,6,7 ή 8 ή πληκτρολογήστε 9 για εξωτερική ανακοίνωση σε όλες τις ζώνες.
  Σημείωση:
  Για ανακοίνωση σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές ζώνες:
  · Απαντήστε PAGE ή 55,
  · Πατήστε * ή ALL PAGE.

  ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

  Μπορείτε να αφήσετε ένδειξη μηνύματος σε άλλο εσωτερικό που δεν απαντάει ή είναι κατειλημμένο.
  · Πατήστε MSG ή 43 και ακούστε τόνο.
  · Κατεβάστε το ακουστικό.
  Σημείωση:
  Κάθε συσκευή, μπορεί να δεχθεί έως 5 μηνύματα.

  ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

  Για να ακυρώσετε ένα μήνυμα που αφήσατε, πατήστε 42 και τον αριθμό του εσωτερικού στο οποίο είχατε αφήσει ένδειξη.
  Για ακύρωση των μηνυμάτων που άφησαν στην συσκευή σας, πατήστε 42 και τον αριθμό του εσωτερικού σας. Η ένδειξη στο πλήκτρο MSG θα σβήσει.

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

  · Πατήστε MSG ή 43. Το πρώτο εσωτερικό στο οποίο αφήστε μήνυμα, θα κουδουνίσει. Αν δεν απαντάει, η ένδειξη θα είναι αναμμένη.
  · Επαναλάβατε για όλα τα μηνύματα. Η ένδειξη θα σβήσει όταν επιστρέψετε όλα τα μηνύματα.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

  · Πατήστε 48 και κωδικό μηνύματος 01-20.
  · Για ακύρωση πατήστε 48 και 00.
  Όποιος σας καλεί, από ειδική συσκευή με οθόνη, θα δει το μήνυμα που αφήσατε, σύμφωνα με την λίστα μηνυμάτων.

  ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ - DND

  · Πατήστε DND ή 401.
  · Για ακύρωση, πατήστε DND ή 400.
  Σημείωση:
  Αν δεν έχετε πλήκτρο DND το πλήκτρο ANS/RLS θα αναβοσβήνει εις ένδειξη ότι έχετε θέσει αυτή την λειτουργία.
  Καθώς μιλάτε, μπορείτε να πατήσετε DND. Καθ' όλη την διάρκεια της ομιλίας, δεν θα ενοχληθείτε από άλλες κλήσεις. Μόλις κατεβάσετε το ακουστικό, η λειτουργία DND θα ακυρωθεί.

  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

  Σε κάθε συσκευή, μπορείτε να ορίσετε 3 υπενθυμίσεις TODAY ONLY ή DAILY (κάθε μέρα).
  Η υπενθύμιση κουδουνίζει στην συσκευή σας, έως 3 φορές κάθε 5 λεπτά. Αν δεν απαντήσετε ακυρώνεται.
  · Πατήστε TRSF και 112.
  · Πατήστε 1,2 ή 3.
  · Πληκτρολογήστε την ώρα σε 24ωρη βάση (ΗΗΜΜ).
  · Πατήστε 0 (μη ενεργοποίηση), 1 (ΤODAY ONLY) ή 2 (DAILY).
  · Πατήστε TRSF.

  Για ακύρωση:

  · Πατήστε TRSF και 112.
  · Πατήστε 1,2 ή 3.
  · Πατήστε HOLD.

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΛΗΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

  Αν έχει προγραμματισθεί η συσκευή σας να δέχεται κλήσεις θυροτηλεφώνου, σηκώστε το ακουστικό καθώς κουδουνίζει ή πατήστε ANS/RLS. Αν έχετε συνδέσει κλειδαριά πόρτας και θέλετε να την ανοίξετε, πατήστε 13.

  ΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΑΚΡΟΑΣΗ ΧΩΡΟΥ

  · Καλέστε το θυροτηλέφωνο με τον εσωτερικό αριθμό του.
  · Συνδέστε με θυροτηλέφωνο. Για να ανοίξετε την πόρτα πατήστε 13.

  ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ EXECUTIVE / SECRETARY HOT LINE

  Αν έχετε προγραμματίσει δύο εσωτερικά (Διευθυντή, Γραμματέα) μπορούν να έχουν μια άμεση επικοινωνία. Όταν το εσωτερικό του διευθυντή είναι σε κατάσταση DND όλες οι κλήσεις του θα κουδουνίζουν στην γραμματέα.
  · πατώντας το πλήκτρο HOT LINE οποιοδήποτε εσωτερικά από τα δύο, μπορεί να κάνει φωνητική κλήση στο άλλο.
  · Επίσης, αν υπάρχει DND αυτή η δυνατότητα το διαπερνά.

  ΑΚΡΟΑΣΗ GROUP/GROUP LISTENING

  Αν θέλετε να ακούνε τον συνομιλητή σας άλλα άτομα, χωρίς εκείνος να τους ακούει, πατήστε LISTEN.
  Πατήστε το ίδιο πλήκτρο για ακύρωση.

  ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

  Κατά την απουσία σας, μπορείτε να μπλοκάρετε την συσκευή σας. Υπάρχουν 3 επιλογές:
  UNLOCK : δεν είναι μπλοκαρισμένη (0).
  LOCKED OUT : δεν επιτρέπει να επιλέξουν γραμμές ΟΤΕ (1).
  LOCKED ALL : δεν επιτρέπει καμιά επικοινωνία (2).

  Πατήστε TRSF και 100.
  · Επιλέξτε 0,1 ή 2.
  · Πατήστε TRSF.
  Σημείωση:
  Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση locked out, το HOLD θα αναβοσβήνει. Αν είναι σε LOCKED ALL, το HOLD θα είναι αναμμένο συνέχεια.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ OFF-HOOK VOICE ANNOUNCING (OHVA)

  Κατά την διάρκεια εσωτερικής επικοινωνίας ή μεταβίβασης (όχι DND) μιας ειδικής συσκευής, μπορείτε να κάνετε ανακοίνωση.
  Προγραμματίστε γι' αυτό τον λόγο ένα πλήκτρο ως OHVA.
  · Πληκτρολογήστε ένα εσωτερικό, καθώς ακούτε τόνο κατειλημμένου, πατήστε OHVA.Ακούστε τόνο, και μιλήστε.
  · Στο τέλος κατεβάστε το ακουστικό ή πατήστε ANS/RLS.
  Σημείωση:
  Για να αποφύγετε τέτοιες ανακοινώσεις στην συσκευή σας, προγραμματίστε ένα πλήκτρο ως OHBLK (OHVA Block) και πατήστε το για ενεργοποίηση ή ακύρωση.

  ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ GROUP ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ GROUP ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ / IN GROUP / OUT OF GROUP

  Αν η συσκευή σας έχει προγραμματισθεί σε ομάδες (group) εσωτερικών για να δέχεται εισερχόμενες γραμμές, με αυτήν την δυνατότητα, μπαίνετε και βγαίνετε από το group όποτε θέλετε. Προγραμματίστε ένα πλήκτρο ως IN / OUT.
  · Πατήστε IN / OUT. Η ένδειξη είναι κόκκινη αν η συσκευή σας είναι στο group.
  · Πατήστε IN / OUT για να βγείτε από το group.
  Αν δεν έχετε πλήκτρο IN / OUT:
  · Πατήστε 53 τον αριθμό του group π.χ. 503 και 0 για να βγείτε από το group ή 1 για να μπείτε στο group.
  Σημείωση:
  Αυτή την δυνατότητα μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στην περίπτωση που χρειάζεστε πάνω από μια τηλεφωνήτρια.

  HOT KEYPAD

  Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο έτσι ώστε να μην χρειάζεται να σηκώνετε το ακουστικό για να καλέσετε μια κλήση ή κάποια δυνατότητα. Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την δυνατότητα.
  · Με κατεβασμένο ακουστικό, πατήστε TRSF και 110.
  · Πατήστε 31 για ενεργοποίηση ή 30 για απενεργοποίηση.
  · Πατήστε TRSF.

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ / SET ANSWER MODE

  Κάθε ειδική συσκευή, μπορεί να προγραμματισθεί σε 3 λειτουργίες απάντησης στις κλήσεις.
  0 : κουδουνισμός / ringing
  1 : αυτόματης απάντησης / auto answer
  2 : φωνητική ανακοίνωση / voice announce
  · Πατήστε TRSF και 103
  · Πατήστε 0,1 ή 2
  · Πατήστε TRSF.

  ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

  Από εργοστασίου, όλοι οι προσωπικοί κωδικοί είναι 1234.
  · Με κατεβασμένο ακουστικό, πατήστε TRSF και 101.
  · Πατήστε τον υπάρχοντα κωδικό.
  · Πατήστε τον νέο σας κωδικό ( 4 χαρακτήρες ). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 0-9,* και #.
  · Επαναλάβατε τον νέο κωδικό. Αν είναι επιτυχής η ενέργεια ακούτε 2 beeps. Αν ακούσετε 4 beeps, έχετε κάνει λάθος.
  · Πατήστε TRSF.
  Σημείωση:
  Για να αλλάξετε τον προσωπικό σας κωδικό, το σύστημα πρέπει να είναι DISABLE.

  ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ / AUTO TIMER

  Μπορείτε να προγραμματίσετε την συσκευή σας να δείχνει τον χρόνο συνομιλίας σας.
  · Πατήστε TRSF και 110.
  · Πατήστε 11 για ενεργοποίηση, ή 10 για απενεργοποίηση.
  · Πατήστε TRSF.
  Σημείωση:
  Αν προγραμματίσετε ένα πλήκτρο ως TIMER μπορείτε να το πατάτε κατά την διάρκεια μιας συνομιλίας για χρήση ως χρονόμετρο (stopwatch) των κλήσεων.

 

 

 

 

Επιλογή τηλεφωνικού κέντρου
Τσουκάλης Γεώργιος Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών