Ελληνικά
Αναζήτηση

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας

 

Σκοπός της Δράσης...

Σκοπό του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” αποτελεί η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”, όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν ουσιαστικά ώστε να:εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία.

  • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας, και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
  • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
  • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Για το σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση -μέσω αγοράς ή μίσθωσης- νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Δικαιούχοι ..

Στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”, παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης voucher (επιταγών) σε δυνητικούς δικαιούχους-επιχειρήσεις βάσει του μεγέθους τους, όπως αυτό εκτιμάται σε όρους απασχόλησης και ανά κατηγορία (επιχείρησης), ως ακολούθως:

 

Προϋποθέσεις

Στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”, ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”.
 • Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
  • Ως επιλέξιμη δραστηριότητα για τους σκοπούς του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” νοείται κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis).
  • Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” εξαιρούνται δραστηριότητες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δραστηριότητες οργανώσεων, δραστηριότητες νοικοκυριών, καθώς και δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών.
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021 έως 31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας (δεν δύναται δηλαδή να συμμετάσχουν ατομικές επιχειρήσεις με 0 εργαζόμενους).

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 01.01.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα

Χρονοδιάγραμμα Δράσης

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση των vouchers ξεκίνησε στις 22/6/2022 και αναμένεται να διαρκέσει έως και τις 14/9/2022, ενώ η δυνατότητα υλοποίησης αγορών (και εξαργύρωσης των vouchers) θα είναι εφικτή έως τις 30/11/2022 και τις 31/3/2023 ανάλογα με την επιλέξιμη κατηγορία δαπάνης κάθε προγράμματος.

 

 

Πρόγραμμα I

 

«Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας για την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Παροχή επιταγών (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων. 

 

Πρόγραμμα III

 

«Ψηφιακές Συναλλαγές»

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια, με σκοπό την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων τα οποία θα υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων.